INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
Nakoľko v súvislosti so spracovaním Cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
 

Obchodné meno:     MBS SLOVAKIA, s.r.o.
Sidlo: Federátov 10, 080 01 Prešov
IČO:     50799223
Telefónne číslo:     +421 919 181 143
E-mail:     kvadratsushi.presov@gmail.com
Zodpovedná osoba:    Michaela Zajacová

ČO SÚ COOKIES?

Sú to krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené). Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies späť na webový server, ktoré si pred tým uložil na počítači používateľa. Tzv. Session cookies majú krátku životnosť a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky.

Čo spracovávame a z akého dôvodu:

1. Identifikácia osôb ( meno, priezvisko)

2. Adresy (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ a štát) bez ktorých by Vás naši kuriéri nenašli.

3. Kontakt ( telefónne číslo, e-mailová adresa ) pre vaše kontaktovanie v procese donášky jedla, prípadne reklamácií. Pre informovanie o stave objednávok a prípadných zmenách.

4. Prihlasovacie mená a heslá pre individuálny vstup zákazníkov do užívateľských účtov v rámci nášho vernostného a objednávkového systému.

5. Produktové informácie pre prehľady produktov v spojitosti s Vašou donáškou, prípadne riešenie reklamácii.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii

Nie je

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP)

Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje môžeme odovzdať:
1. Osobám výhradne zamestnaným v rámci našej spoločnosti zabezpečujúcich: donášku, marketing a účtovníctvo.

2. Ďalej zazmluvnený pod ochranou vykonávajúci svoju prácu:
· Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov

· Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

· Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb

Osobné údaje komu?

Informácie o návšteve nášho webu z vašej strany pre nás spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka spomínaných cookies (viď vyššie) vyhodnocuje a meria naše webové stránky.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dočasné cookies sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu, kým neopustí webstránku a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.
Trvalé súbory cookies majú životnosť po dobu stanovenú v parametroch cookies, ktorá je 24 hodín.

Dĺžka uchovávania osobných údajov z našej strany:
1. Informácie o nákupoch a Vaše identifikačné údaje ako : adresa a kontaktné údaje uchovávame po dobu 2 rokov.

2. S údajmi získanými v rámci vášho súhlasu narábame po dobu 1 roku, kde po roku nečinnosti tieto údaje automaticky systém maže.

3. Faktúry, obchodné zmluvy a účtovné doklady kde sa OU tiež nachádzajú uchovávame po dobu 5 -10 rokov, tak ako to ukladá zákon.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,                                                      
právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov
právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa trvalých cookies kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním trvalých cookies alebo písomne na e-mailovú adresu kvadratsushi.presov@gmail.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.Dočasné cookies môže používateľ kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si prosím pokyny Vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia Vášho prehliadača.

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním cookies, Vaše osobné údaje sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to pre Vás žiaden právny dopad/následky. Obmedzenie cookies však môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa alebo vplyv na správne zobrazovanie a fungovanie webovej stránky.